SNDesignationName
1PresidentMost Rev. Bishop James Athikalam
2SecretaryRev. Fr. Ajo Thomas
3TreasurerRev. Fr. Antony Payappilly